Regulamin e-sklepu 

      I. Postanowienia ogólne

 1.       Sklep internetowy prowadzony jest pod adresem https://sklep.satie.pl/ (dalej: „Sklep”) i stanowi platformę umożliwiającą zawieranie przez użytkowników umów na odległość, których przedmiotem jest sprzedaż oferowanych przez Sklep towarów.
 2.       Stroną umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu jest użytkownik, który za pomocą oprogramowania Sklepu prawidłowo złożył zamówienie na towary oferowane pod ww. adresem strony internetowej i w dalszej części niniejszego Regulaminu będzie on nazywany „Kupującym”.
 3.       Osoba, która korzysta ze strony internetowej (przegląda stronę internetową), pod którą działa Sklep jest nazywana także „Użytkownikiem”, zaś usługobiorca usług zdefiniowanych w niniejszym Regulaminie – także „Subskrybentem”.
 4.       Oferującym towary za pośrednictwem Sklepu i drugą stroną umów sprzedaży zawieranych za jego pośrednictwem jest Anna Kwiatkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „SATIE ANNA KWIATKOWSKA” z siedzibą w Warszawie Al. KEN 47 m 198, 02-797 Warszawa , posiadający numer NIP: 521-276-65-02, REGON: 141587390, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (dalej: „Sprzedający”).
 5.       Sprzedający jest jednocześnie administratorem danych osobowych, udostępnianych przez Kupujących zawierających umowy za pośrednictwem Sklepu oraz usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną, zdefiniowanych w niniejszym Regulaminie.
 6.       Kupujący i Sprzedający są nazywani w niniejszym Regulaminie również „Stronami” lub każdy z osobna – „Stroną”; w odniesieniu do świadczonych usług zdefiniowanych w niniejszym Regulaminie lub w odniesieniu do funkcjonalności oraz ogólnych zasad funkcjonowania Sklepu – pod pojęciem Stron lub Strony rozumie się także Użytkownika lub Subskrybenta.
 7.       Kontakt ze Sprzedającym lub osobami działającymi na jego rzecz w ramach przedsiębiorstwa Sprzedającego jest możliwy pod:

- adresem jego siedziby: ul. Łączyny 3, 02-820 Warszawa,

- adresem poczty elektronicznej: kontakt@satie.pl

 1.       Przy realizacji zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu, Sprzedający udostępnia usługi podmiotu trzeciego – spółki PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4500 000 zł, umożliwiające dokonanie transakcji płatniczej za zamówione towary za pomocą systemu transakcyjnego przelewy24.pl, przy czym udostępnienie usług tego podmiotu następuje poprzez przekierowanie użytkownika na stronę internetową przelewy24.pl, zaś stroną usług płatniczych oferowanych przez spółkę pozostaje Kupujący i spółka PayPro S.A w zakresie realizowanej na rzecz Kupującego transakcji płatniczej, której treścią jest przelew środków pieniężnych na rzecz spółki PayPro S.A i następnie ich przekazanie Sprzedającemu, przy czym poprzez skorzystanie z usług płatności elektronicznych oferowanych przez spółkę PayPro S.A pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym nie zawiązuje się jakikolwiek stosunek prawny, co oznacza, że wszelkie reklamacje i zastrzeżenia co do jakości i należytego wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa płatnicza wykonana przez spółkę PayPro S.A, powinny być składane bezpośrednio do tej spółki, zgodnie z regulaminem usług i danymi zawartymi na stronie przelewy24.pl.

 II. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Oferowane za pośrednictwem Sklepu towary są opatrzone przyciskiem umożliwiającym ich dodanie do koszyka zamawianych produktów (dalej: „Koszyk”). Po kliknięciu na ten przycisk produkt jest dodawany do Koszyka. Użytkownikowi zostają zapewnione funkcjonalności umożliwiające mu swobodne dodanie i odejmowanie towarów z Koszyka, z tym zastrzeżeniami, że: 

- oprogramowanie Sklepu automatycznie usuwa z Koszyka towary, których liczba zamówionych sztuk przekracza zapasy magazynowe Sprzedającego lub też jego możliwości realizacji zamówienia,

Klient może dodać do Koszyka i złożyć zamówienie na towar, który w momencie składania zamówienia jest oznaczony, jako niedostępny, z tym zastrzeżeniem, że czas oczekiwania na wysyłkę takiego produktu wynosi od 5 do 10 dni roboczych.

 1. Zawarcie umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu następuje poprzez:

           i. prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na towary dodane przez Kupującego do Koszyka,

           ii. akceptację niniejszego Regulaminu,

            iii. wysłanie przez Kupującego Zamówienia,

            iv. potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedającego.

 1.  Prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia wymaga podania przez Kupującego: 

      a. imienia i nazwiska składającego zamówienie,

      b. nazwy spółki, jeżeli Kupującym jest spółka handlowa,

      c. firmy, jeżeli Kupującym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,

      d. adresu dostawy,

      e. adresu poczty elektronicznej Kupującego, na który ma być przesłane potwierdzenie zamówienia,
      f. numeru PESEL, jeżeli Kupujący będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej wyrazi wolę otrzymania zindywidualizowanego rachunku (paragonu),
      g. dane potrzebne do wystawienia faktury VAT, jeżeli Kupujący wyrazi wolę otrzymania faktury VAT: jego REGON i numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres siedziby działalności gospodarczej,

      h. wybór formy płatności i sposobu dostawy.

      4. Umowę uważa się za zawartą dopiero z chwilą otrzymania przez Kupującego na podany przez niego adres poczty elektronicznej wiadomości zawierającej potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedającego, przy czym brak potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego, niezależnie od przyczyny, w terminie 24 godzin od chwili wysłania przez Kupującego Zamówienia należy interpretować, jako odmowę potwierdzenia zamówienia. W takim wypadku umowa pomiędzy Stronami nie dochodzi do skutku.

      5. Umowa za pośrednictwem Sklepu jest zawierana na warunkach określonych w formularzu Zamówienia co do ceny, metod płatności i sposobu dostawy, z tym że:

       i. termin realizacji zamówienia należy liczyć od dnia prawidłowego zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego ustalonej ceny zamówionych towarów i kosztów dostawy,

       ii. jeżeli przedmiotem zamówienia są różne produkty o różnych terminach dostępności/wysyłki, termin realizacji zamówienia należy liczyć od najpóźniejszego dnia dostępności/wysyłki objętego zamówieniem produktu podanego na stronie Sklepu, przy czym Sprzedający zastrzega możliwość realizacji zamówień częściowych obejmujących produkty o wcześniejszym terminie dostępności/wysyłki,

       iii. w braku określenia terminu dostępności/wysyłki przy danym produkcie, zasadniczo zamówienia są realizowane w terminie do 14 dni roboczych,

       iv. pod pojęciem „terminu realizacji zamówienia” należy rozumieć termin nadania przesyłki obejmującej przedmiot zamówienia na dane adresowe podane przez Kupującego,

        v. w razie zmiany warunków realizacji przesyłek pocztowych lub kurierskich i za zwrotem różnicy w kosztach dostawy – Sprzedający może zmienić wybranego przez Kupującego operatora pocztowego,

        vi. uwagi i adnotacje Kupującego zawarte w formularzu zamówienia określające inne elementy zawartej przez Strony Umowy, niż wynikające z formularza zamówienia, nie wiążą Stron, chyba że szczególne warunki umowy zostaną potwierdzone przez Sprzedającego w toku indywidualnych ustaleń Stron.

 1. Sprzedający w potwierdzeniu zamówienia złożonego przez Kupującego nieposiadającego Konta użytkownika (zdefiniowanego poniżej) może uzależnić realizację zamówienia od potwierdzenia dostępu Kupującego do podanego przez niego w formularzu zamówienia adresu e-mail, w szczególności poprzez uruchomienie określonej w potwierdzeniu zamówienia strony internetowej. W razie braku potwierdzenia dostępu Kupującego do podanego przez niego adresu e-mail w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania wiadomości e-mail od Sprzedającego lub też w razie stwierdzenia przez Sprzedającego (nawet po wysłaniu przez Sprzedającego wiadomości zawierającej potwierdzenie zamówienia), że inne dane Kupującego konieczne do realizacji zamówienia (w szczególności adres dostawy, oznaczenie Kupującego itp.) są nieprawidłowe lub fałszywe – Sprzedający zastrzega uprawnienie do odmowy realizacji zamówienia.
 2.  Płatność za zamówione towary oraz koszty ich dostawy wynikające ze złożonego zamówienia powinna nastąpić – według wyboru Kupującego dokonanego w formularzu zamówienia:

         a. przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego z podaniem w tytule przelewu numeru zamówienia wskazanego w wiadomości e-mail Sprzedającego zawierającej potwierdzenie zamówienia: SATIE, ul. Łączyny 3, 02-820 Warszawa, nr konta bankowego: 65 1160 2202 0000 0005 3978 4846

         b. za pobraniem, to jest poprzez zapłatę ceny sprzedaży towarów i kosztów dostawy wynikających ze złożonego zamówienia przy odbiorze przesyłki od przedstawiciela operatora usług pocztowych lub kurierskich,

         c. poprzez usługę płatności elektronicznych oferowaną przez spółkę PayPro S.A. za pośrednictwem strony internetowej przelewy24.pl. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

8. W przypadku płatności przelewem oraz za pomocą usługi płatności elektronicznych, o których mowa w ust. powyżej punkt i. i iii., wpłata powinna zostać zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedającego w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Brak zaksięgowania wpłaty w tym terminie, uprawnia Sprzedającego do odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego na spełnienie świadczenia.

9.  Sprzedający może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, nie później jednak niż po wysyłce towaru objętego zamówieniem i nie później niż ostatni dzień, w którym – zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu oraz informacjami udostępnionymi na stronie Sklepu – wysyłka powinna nastąpić. Wykonując uprawnienie do odstąpienia od umowy, Sprzedający składa w tym zakresie oświadczenie na podany przez Kupującego adres e-mail. Prawo odstąpienia od umowy może być wykonane w szczególności, jeżeli:

a. po poinformowaniu Kupującego o niemożliwości realizacji wysyłki zamówionego towaru w terminie wynikającym z punktu 14 ppkt ii. lub iii., Kupujący nie wyrazi zgody na realizację zamówienia w późniejszym terminie,

b. stwierdzi brak towaru w głównym stanie magazynowym,

c. Kupujący zamówił towar oznaczony jako niedostępny (punkt 10 tiret 2), zaś Sprzedający stwierdził niedostępność produktu u swoich dostawców, względnie też – brak możliwości realizacji wysyłki w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia.

10. Termin realizacji zamówienia 2 dni

 III. Uprawnienia Kupującego w związku z zawarciem umowy sprzedaży

 A. Uprawnienia Konsumenta

 1. Kupujący będący osobą fizyczną, zawierający umowę sprzedaży, o której mowa w punkcie II niniejszego Regulaminu, bez bezpośredniego związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej: „Konsument”) posiada wszelkie uprawnienia zastrzeżone dla niego w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz w innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie Konsumentowi rzeczy wolnych od wad.

 

A1. Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Konsumentowi zamówionych towarów lub – w przypadku, jeżeli Sprzedający dostarcza towary częściami – od dnia dostarczenia Konsumentowi ostatniej części zamówionych towarów.
 2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy, Konsument może wykonać w jednej z niżej określonych form:

       a. poprzez wypełnienie i wysłanie na adres siedziby Sprzedającego: SATIE, ul. Łączyny 3, 02-820 Warszawa, podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, udostępnionego na stronie internetowej Sklepu pod adresem: https://sklep.satie.pl,

       b. Konsument w celu odstąpienia od umowy może również skorzystać ze wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przy czym skorzystanie z formularza określonego w punkcie i. powyżej lub według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, nie jest obowiązkowe.

 1. Termin 14 dni na wykonanie uprawnienia do odstąpienia od umowy, uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem Konsument wysłał do Sprzedającego wypełniony formularz odstąpienia od umowy lub nadał przesyłkę zawierającą oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres siedziby Sprzedającego za pośrednictwem dowolnego operatora usług pocztowych i kurierskich.
 2. W terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument powinien odesłać na adres Sprzedającego: SATIE, ul. Łączyny 3, 02-820 Warszawa, dostarczony mu towar objęty zamówieniem. Koszty zwrotu towaru będącego przedmiotem zamówienia ciążą na Konsumencie.
 3. Sprzedający zastrzega wstrzymanie się ze zwrotem otrzymanych od Konsumenta płatności do chwili otrzymania z powrotem sprzedanych rzeczy lub też przedstawienia przez Konsumenta dowodu ich odesłania na adres Sprzedającego – w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 4. Rzeczy zwracane przez Konsumenta w związku z odstąpieniem od umowy powinny być zwracane w stanie wskazującym, że nie były one wykorzystywane w sposób  wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionych towarów.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionych towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i ich funkcjonalności.

A2. Rękojmia i gwarancja

 1. Towary będące przedmiotem zamówienia mogą być objęte gwarancją ich producenta lub innego podmiotu (np. dystrybutora), przy czym informacje dotyczące faktu i zakresu udzielonej gwarancji są zawarte w załączonym do produktu oświadczeniu gwarancyjnym lub w opisie produktu prezentowanym na stronie Sklepu.
 2. Ewentualna gwarancja na produkt nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi za wady będącego przedmiotem zamówienia towaru.
 3. W razie, jeżeli dostarczony Konsumentowi produkt ma wady, Kupującemu przysługują następujące uprawnienia:

       a. żądania wymiany rzeczy sprzedanej na nową,
       b. żądania naprawy rzeczy sprzedanej,
       c. złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny,
       d. odstąpienia od umowy.

       4. Wymiana rzeczy wadliwej na wolną od wad następuje na koszt Sprzedającego w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Sprzedającemu wadliwej rzeczy na adres: SATIE, ul. Łączyny 3, 02-820 Warszawa. Żądanie wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad może nastąpić z wykorzystaniem formularza dostępnego pod adresem: https://sklep.satie.pl/

       5. Jeżeli zadośćuczynienie żądaniu usunięcia wady rzeczy sprzedanej pociągałoby dla Sprzedającego nadmierne trudności lub koszty, może on dostarczyć Konsumentowi rzecz wolną od wad w miejsce rzeczy obarczonej wadą.

       6. Korzystając z uprawnienia do obniżenia ceny, Konsument powinien wskazać zakres obniżenia ceny, przy czym zakres ten powinien odpowiadać proporcji wartości rzeczy wolnej od wad do wartości rzeczy obarczonej wadą.

       7. Sprzedający, po otrzymaniu oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy może rzecz wadliwą wymienić na rzecz wolną od wad. W takim wypadku, oświadczenie Konsumenta uznaje się za bezskuteczne.

       8. Sprzedający jest odpowiedzialny za wady rzeczy sprzedanej w razie stwierdzenia tej wady w terminie 2 lat od dnia dostarczenia rzeczy, przy czym uprawnienia Konsumenta tytułem rękojmi za wady wygasają z upływem roku od dnia stwierdzenia wady, nie wcześniej niż przed upływem 2 lat od dnia dostarczenia rzeczy.

 

A3. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące zgodności towarów z zawartą umową oraz sposobu wykonania umowy, należy składać w formie pisemnej na adres: SATIE, ul. Łączyny 3, 02-820 Warszawa lub w formie dokumentowej na adres e-mail: info@satie.pl zgodnie z formularzem reklamacji udostępnionym na stronie https://sklep.satie.pl/ Skorzystanie ze wzoru formularza nie jest obowiązkowe.
 2. Sprzedający udzieli odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, zaś w razie nieudzielania odpowiedzi na reklamację w tym terminie, uważa się, że Sprzedający uznał reklamację.
 3. Jeżeli Konsument w treści reklamacji zawarł żądanie usunięcia wady rzeczy lub jej wymiany na rzecz wolną od wad, albo też – w treści reklamacji złożył oświadczenie o obniżeniu ceny o określoną kwotę, Sprzedający odpowie na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, z tym zastrzeżeniem, że brak odpowiedzi w tym terminie poczytuje się za uznanie wyżej opisanych żądań Konsumenta.

 B. Uprawnienia Kupującego niebędącego Konsumentem

 1. Jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku osoby fizycznej, dodatkowo, zawiera umowę sprzedaży na zasadach określonych w punkcie II powyżej pozostającą w bezpośrednim związku z prowadzoną przez taką osobę działalnością gospodarczą, Strony wyłączają uprawnienia Kupującego tytułem rękojmi za wady rzeczy sprzedanej – aż do granic wady podstępnie zatajonej, oraz odpowiedzialność odszkodowawczą Sprzedającego tytułem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – aż do granic winy umyślnej.
 2. Powyższe nie uchybia uprawnieniom Kupującego wynikającym z gwarancji udzielonej przez producenta sprzedawanego towaru oraz wynikającym z zapisów niniejszego Regulaminu, punkty poniżej:
 3. Kupujący niebędący Konsumentem jest zobowiązany do zbadania dostarczonego mu towaru niezwłocznie po doręczeniu mu przesyłki.
 4. W razie stwierdzenia wad towaru, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przesyłki zawierającej towar, Kupujący niebędący Konsumentem jest uprawniony do zażądania wymiany towaru na towar wolny od wad. Żądanie wymiany towaru na towar wolny od wad następuje za pośrednictwem formularza udostępnionego pod adresem strony internetowej: https://sklep.satie.pl/
 5. Warunkiem realizacji uprawnienia do żądania wymiany towaru na nowy jest dostarczenie w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania wymianu towaru na nowy, na adres siedziby Sprzedającego: SATIE, ul. Łączyny 3, 02-820 Warszawa, wadliwego towaru. Zwrot towaru do Sprzedającego następuje na koszt Kupującego niebędącego Konsumentem.
 6. Wymiana towaru na towar wolny od wad następuje w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego zwróconego towaru, chyba że termin realizacji zamówienia na produkt objęty żądaniem Kupującego – w razie jego nabywania na podstawie umowy, o której mowa w punkcie II niniejszego Regulaminu – byłby dłuższy niż 7 dni. W takim przypadku, termin realizacji żądania wymiany towaru na towar wolny od wad wynosi sumę 30 dni i wskazanej w ofercie Sklepu liczby dni realizacji zamówienia na dany produkt.
 7. Sprzedający zastrzega sobie uprawnienie do weryfikacji zgłoszenia Kupującego niebędącego Konsumentem pod kątem rzeczywistego charakteru wad dostarczonego mu towaru. Odmowa realizacji żądania wymiany towaru na towar wolny od wad powinna nastąpić w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Sprzedającemu zwróconego towaru.
 8. Zamiast wymiany towaru na towar wolny od wad, Sprzedający może zaoferować zwrot ceny towaru.
 9. W razie zastrzeżeń Kupującego niebędącego Konsumentem co do jakości dostarczonego towaru, Strony na podstawie indywidualnych ustaleń mogą uzgodnić zwrot towaru przez Kupującego za zwrotem mu ceny towaru lub inną, niż określona w niniejszym Regulaminie, formę zadośćuczynienia zastrzeżeniom Kupującemu, przy czym forma ta powinna w sposób wyraźny i niebudzący wątpliwości wynikać z treści korespondencji pomiędzy Stronami.

IV. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. W ramach funkcjonalności Sklepu, Sprzedający zapewnia jego Użytkownikom (osobom wchodzącym na stronę internetową pod którą działa Sklep) nieodpłatne skorzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną:

        a. Konta użytkownika,
        b. Newsletter.

      2. Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować ze świadczonej usługi poprzez złożenie dyspozycji usunięcia Konta użytkownika oraz/lub skorzystania z opcji wypisania się z Newslettera.

      3. Sprzedający może w każdym czasie złożyć użytkownikowi oświadczenie o zakończeniu świadczenia usług „Konto użytkownika” i „Newsletter”; w takim wypadku zawarta pomiędzy Stronami umowa w przedmiocie świadczenia tych usług ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym lub w terminie wypowiedzenia wskazanym w oświadczeniu Sprzedającego. Oświadczenie jest składane w formie korespondencji elektronicznej na podany przez użytkownika adres e-mail.

 A. Konto użytkownika

 1. W ramach usługi „Konto użytkownika”, Sprzedający umożliwia użytkownikom, którzy dokonali rejestracji w Sklepie, skorzystanie z następujących funkcjonalności:

      a. podglądanie historii zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu,
      b. uzyskanie wglądu do statusu realizacji aktualnych zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu,
      c. predefiniowanego wypełnienia formularza zamówienia (to jest jego wypełnienia na podstawie danych uzyskanych z historii zamówień lub udostępnionych danych użytkownika).

      2. Dostęp do funkcjonalności Sklepu oferowanych w ramach usługi Konto użytkownika następuje po zalogowaniu się do tej usługi poprzez podanie w formularzu logowania umieszczonym na stronie internetowej, pod którą działa Sklep, przypisanej użytkownikowi nazwy użytkownika oraz hasła do usługi.
      3. Rejestracja użytkownika do usługi Konto użytkownika następuje poprzez wypełnienie i wysłanie do Sprzedającego formularza rejestracyjnego, w ramach którego użytkownik powinien udostępnić Sprzedającemu:

      a. imię i nazwisko,
      b. nazwę firmy, jeżeli jest przedsiębiorcą,
      c. numer identyfikacji podatkowej oraz numer REGON, jeżeli jest przedsiębiorcą,
      d. nazwę i formę prawną, jeżeli jest spółką osobową lub kapitałową,
      e. propozycję hasła do konta zgodnie z wymaganiami wskazanymi na formularzu rejestracyjnym,
      f. propozycję nazwy użytkownika zgodnie z wymaganiami wskazanymi na formularzu rejestracyjnym,
      g. adres poczty elektronicznej,
      h. domyślny adres dostawy,
      i. adres siedziby, jeżeli użytkownik jest przedsiębiorcą.

    4. Warunkiem rejestracji do usługi Konto użytkownika jest ponadto:

      a. wyrażenie przez użytkownika zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego jego danych osobowych w celu utworzenia i utrzymywania Konta użytkownika w ramach Sklepu, umożliwienia użytkownikowi dostępu do funkcjonalności oferowanych w ramach usługi Konto użytkownika, administrowania serwisem internetowym, w ramach którego usługa jest oferowana,
      b. potwierdzenie prawidłowości adresu e-mail podanego w formularzu rejestracyjnym zgodnie z instrukcjami zawartymi i w terminie określonym w wiadomości elektronicznej wysłanej przez Sprzedającego na podany przy rejestracji adres e-mail użytkownika.

      5. Rezygnacja z usługi Konto użytkownika następuje poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta użytkownika na adres poczty elektronicznej Sprzedającego: info@satie.pl lub przy wykorzystaniu ewentualnie udostępnionej funkcjonalności serwisu polegającej na automatycznym usunięciu – po spełnieniu warunków podanych na stronie internetowej Sklepu – Konta użytkownika.

B. Newsletter

 1. W ramach usługi „Newsletter”, osoba, która dokonała rejestracji do tej usługi, wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego w formie korespondencji elektronicznej, przez czas nieokreślony, na podany przez taką osobę adres poczty elektronicznej, ofert i informacji handlowych oraz informacji o bieżącej działalności Sklepu i produktach za pośrednictwem Sklepu oferowanych.
 2. Warunkiem skorzystania z usługi Newsletter jest podanie w odpowiednim formularzu udostępnionym na stronie internetowej, pod którą działa Sklep, adresu poczty elektronicznej, a także wyrażenie przez użytkownika zgody na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych, ofert oraz innych informacji o bieżącej działalności Sklepu i produktach za pośrednictwem Sklepu oferowanych, w tym informacji kierowanej do nieoznaczonego adresata, a także zgodę na korzystanie z telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (komputer osobisty lub przenośny, urządzenia mobilne, w tym telefony komórkowe, telewizor i wszelkie inne urządzenia, za pomocą których użytkownik uzyskuje dostęp do swojej poczty elektronicznej) w celu marketingu bezpośredniego.
 3. Sprzedający potwierdza rejestrację użytkownika do usługi Newsletter oraz treść zgód wyrażonych przez subskrybenta tej usługi.
 4. Każdy użytkownik usługi Newsletter może nieodpłatnie i w każdym czasie zrezygnować z tej usługi poprzez:

      a. wystosowanie stosownego żądania usunięcia adresu jego e-mail z usługi Newsletter na adres e-mail Sprzedającego: info@satie.pl lub
      b. kliknięcie w link oznaczony „Zrezygnuj z newslettera”, „Wypisz mnie z newsletter’a”, „Rezygnacja z newslettera” lub inny podobny, zawarty w treści danej korespondencji elektronicznej kierowanej do użytkownika w ramach usługi Newsletter.

V. DANE OSOBOWE

 1. Twoje dane osobowe, jako Użytkownika sklepu internetowego pod adresem  https://sklep.satie.pl/ umieszczone w ramach Konta będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest jesteśmy my, czyli Anna Kwiatkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „SATIE ANNA KWIATKOWSKA” z siedzibą w Warszawie Al. KEN 47 m 198, 02-797 Warszawa , posiadający numer NIP: 521-276-65-02, REGON: 141587390, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 3. Jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy tylko te dane, które nam przekażesz. Aby zarejestrować się w naszym sklepie internetowym wymagamy od Ciebie podania: adresu e-mail, imienia, nazwiska, adresu pocztowego, numeru telefonu Przetwarzanie tych danych jest niezbędne abyśmy mogli zawrzeć umowę sprzedaży, skontaktować się z Tobą w jej sprawie i dostarczyć zamówiony przez Ciebie towar. Na naszej stronie działa także automatyczny system, który pomaga nam jak najlepiej dopasować do Ciebie naszą ofertę. Nie podejmujemy automatycznych decyzji, które mają wpływ na Twoje prawa. Chcemy po prostu by nasza oferta została skierowana do Ciebie i była dla Ciebie przydatna.

 1. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych:  

Głównym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe to zawarcie umowy. My chcemy sprzedać nasze produkty, a Ty chcesz je kupić. Jest nam miło, że możemy dostarczyć Ci nasze produkty. Jeżeli wyraziłeś/aś na to zgodę, Twoje dane, które nam podałeś/aś posłużą nam do celów marketingowych. Podane prze Ciebie dobrowolnie dane będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez nas, czyli Sprzedawcę polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do celów statystycznych, do oceny, a w szczególności personalizacji oferty i w przyszłości wyglądu strony www, analiz lub prognozy osobistych preferencji zakupowych, obszaru zainteresowania produktami lub usługami. Dlatego będziemy wysyłać do Ciebie wiadomości, zawierające informacje o dostępnych promocjach, wydarzeniach, konkursach i bonusach. Jeżeli podałeś dane inne niż adres mailowy, to będziemy mogli spersonalizować oferty i wiadomości specjalnie dla Ciebie. Dzięki temu będziesz otrzymywać informacje odpowiadające Twoim zainteresowaniom i preferencjom. Nikt nie lubi spamu. Aby móc ciągle ulepszać nasz serwis, przetwarzamy dane, które nam podałeś dla celów statystycznych i analitycznych. Chcemy obsługiwać Cię na najwyższym poziomie, dlatego chcemy dostosować naszą ofertę, do tego, czego potrzebujesz. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, pisz śmiało do nas na adres: info@satie.pl. Odpowiemy na wszystkie wątpliwości, najszybciej, jak to możliwe, tj, nie dłużej niż do 24 godzin od wpłynięcia do nas Twojej wiadomości.

 1. Podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych:

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. /b/ RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy, której jesteś Stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy w zakresie jakim to jest niezbędne do zawarcia niniejszej Umowy przez Ciebie. Podanie tych danych jest warunkiem umownym bez którego nie mogą być świadczone przez usługi dla Ciebie. Czyli dane, które podajesz rejestrując się w naszym sklepie internetowym, a które są niezbędne dla realizacji wysyłki przetwarzamy na podstawie umowy. Musimy znać Twoje imię, nazwisko i adres abyśmy mogli przesłać paczkę oraz co najmniej maila, abyś mógł/-ła się zarejestrować w naszym serwisie, a my moglibyśmy się z Tobą skontaktować. Dane, które podajesz dobrowolnie dla celów marketingowych, są przez nas przetwarzane na podstawie Twojej zgody, która w każdej chwili może zostać cofnięta. Dane, które podajesz dobrowolnie, wykorzystujemy także dla celów statystycznych. Podstawą ich przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, czyli należy to rozumieć, jako możliwość i ułatwienia Tobie nawiązania kontaktu z nami, aby przetestować funkcjonalność Konta. Musimy wiedzieć co dzieje się w naszym sklepie, a ponadto staramy się ciągle go ulepszać.

 1. Komu przekazujemy Twoje dane?

W celu zapewnienia Ci najwyższej jakość usług, korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Naszych partnerów dobieramy bardzo starannie. Poniżej przedstawiamy kategorię podmiotów, którym dane przekazujemy: 1) firmy kurierskie; 2) firma hostingowa; 3) biura rachunkowe 4) narzędzia marketingowe 5) system do płatności online;

 1. Przekazywanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

Twoje dane osobowe, w szczególnych sytuacjach tj. związanych z współdziałaniem ze światowymi koncernami takimi jak Google Inc. Facebook, mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W szczególności do firmy Google Inc., w tym systemów Google Analitics, Google Adwords, lub w przyszłości do Google LLC dane są przekazywane w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Mogą być również przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmom spedycyjnym, jeśli dostawa następuje poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

 1. Twoje prawa:

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas priorytetem, a ich przetwarzanie zgodnie z przepisami RODO bardzo ważne. Dalego pamiętaj, że:

- masz prawo w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę. Nie będzie to miało negatywnych konsekwencji. Po prostu przestaniemy przesyłać do Ciebie nasze wiadomości marketingowe. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, jeszcze na podstawie zgody. Jeżeli chcesz cofnąć zgodę, edytuj swoje dane w profilu lub napisz wiadomość do nas na adres info@satie.pl

- masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych;

- masz prawo sprostować swoje dane osobowe a nawet je usunąć. Usunięcie danych, które są niezbędne do świadczenia usługi jest równoznaczne z usunięciem konta z serwisu;

- masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz żądać ograniczenia tego przetwarzania;

- względem danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda, masz prawo żądać ich przeniesienia;

- masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

 

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

Dopóki jesteś z nami, Twoje dane są przez nas przetwarzane. Gdy usuniesz konto, Twoje dane będą jeszcze przez nas przechowywane wyłącznie przez okres przedawnienia roszczeń, czyli:

a) Twoje dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora, czyli nas będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

b) obsługi posprzedażowej (np. obsługi reklamacji);

c) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących nam

d) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora, czyli naszego (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych lub innych ustaw);

e) dane mogą być przechowywane w celu zapobieganiu nadużyciom i oszustwom, dla potrzeb statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat i 6 m-cy od momentu zakończenia umowy lub zdarzenia powodującego konieczność ich przetwarzania. Po tym okresie i pod warunkiem braku obowiązku dalszego ich przechowywania Twoje dane osobowe w naszych zbiorach zostaną usunięte.

 VI. Odesłania i postanowienia końcowe

5. Polityka prywatności, zasady wykorzystania plików COOKIES oraz zasady przetwarzania danych osobowych udostępnionych w ramach działania Sklepu, a także wymagania techniczne do korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu oraz funkcjonalności Sklepu określone są w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem: https://sklep.satie.pl,

6. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Sprzedającego, przy czym zmiana Regulaminu następuje poprzez:

      a. zastąpienie na stronie internetowej Sklepu, na której Regulamin niniejszy jest opublikowany, treści niniejszego Regulaminu treścią zmienioną,
      b. poinformowanie drogą poczty elektronicznej subskrybentów usług Konto użytkownika oraz Newsletter o zmienionym Regulaminie.

7. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść stosunków prawnych, zawiązanych poprzez zamówienie złożone przez użytkownika stosownie do punktu II niniejszego Regulaminie, przed dniem wejścia w życie zmienionej treści Regulaminu.

8. Jakakolwiek zmiana Regulaminu polegająca na zastąpieniu nieodpłatnie świadczonych usług, usługami o charakterze odpłatnym, wymaga wyraźnej zgody korzystającego z tych usług na ich dalsze odpłatne świadczenie.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy – Kodeks cywilny, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy – Prawo telekomunikacyjne, ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym w ich aktualnym i adekwatnym dla danego stosunku prawnego brzmieniu.

10. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym niebędącym Konsumentem będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

11. Niniejszy regulamin wchodzi w życie 25.05.2018, a jego treść jest udostępniania Użytkownikom pod adresem: https://sklep.satie.pl/ w formie zawartości treściowej dostępnej pod tym adresem oraz do pobrania przez Użytkownika w formacie pliku pdf.